Έρευνα & Άποψη
Επικοινωνία

ΚΟΙΝΣΕΠ

31/1/2020

Με τον όρο Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), αναφερόμαστε σε  ένα φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας που εμφανίσθηκε πρώτη φορά το 2016 με τον Ν.4430/2016. Πρόκειται για έναν αστικό συνεταιρισμό κοινωνικού σκοπού, ο οποίος διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα.

 

Για την κατανόηση των βασικών σημείων των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, θα πρέπει πρώτα να αντιληφθεί κανείς την έννοια της Κοινωνικής Οικονομίας. Ως Κοινωνική Οικονομία λοιπόν ορίζεται το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

 

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διακρίνονται ανάλογα με τον σκοπό τους σε:

 • Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας
 • Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων
 • Ένταξης Ειδικών Ομάδων

Στο άρθρο αυτό θα ασχοληθούμε με τα βασικά σημεία σύστασης και λειτουργείας της πρώτης κατηγορίας, αυτή των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας.

 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι εταιρίες οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες βιώσιμης ανάπτυξης ή/και παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος. Στις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος συγκαταλέγονται οι υπηρεσίες που είναι προσβάσιμες σε όλους, προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, ενώ περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική στέγαση, την κοινωνική σίτιση, την παιδική φροντίδα, τη μακροχρόνια φροντίδα και τις υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής, χωρίς, ωστόσο, να υποκαθιστούν τις γενικές υποχρεώσεις του κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.

 

Οι βασικές ισχύουσες προϋποθέσεις  για τη συγκεκριμένη κατηγορία Κοιν.Σ.Επ. είναι συνοπτικά:

 • Να διαθέτει απαραίτητα τουλάχιστον 5 μέλη.
 • Σε περίπτωση που τα μέλη είναι νομικά πρόσωπα, το ποσοστό συμμετοχής τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/3 των μελών.
 • Κάθε μέλος της πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα ύψους κατ’ ελάχιστο 100 ευρώ
 • Τα κέρδη της ΚΟΙΝΣΕΠ δεν διανέμονται στα μέλη, εκτός αν αυτά είναι εργαζόμενοι, ενώ διατίθενται ετησίως ως εξής:
  • κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,
  • ποσοστό 35% των κερδών διατίθεται στους εργαζόμενους της επιχείρησης, εκτός αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης της ΚΟΙΝΣΕΠ αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση μέρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής της δραστηριότητας
  • το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.
 • Στον προσδιορισμό του κέρδους μιας ΚΟΙΝΣΕΠ δεν περιλαμβάνεται ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων εφόσον αυτό καταβάλλεται στους εργαζομένους της. Το εναπομείναν κέρδος φορολογείται με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή φορολόγησης νομικών προσώπων (εταιρειών κλπ).
 • Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η ΚΟΙΝΣΕΠ με την περιουσία της. Ειδικά, για τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο ο διαχειριστής ή ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολοκλήρον με την ΚΟΙΝΣΕΠ και διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της.
 • Οι ΚΟΙΣΕΠ ως προς την ένταξη σε ΦΠΑ φέρουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Αντίστοιχα λοιπόν, οι ΚΟΙΝΣΕΠ απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. για συγκεκριμένες υπηρεσίες (π.χ. για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης), εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (μέχρι 10.000 €) κλπ.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της KRS είχε στη διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις και τις δυνατότητες των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Εταιρειών. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα κιόλας για οποιαδήποτε απορία