Έρευνα & Άποψη
Επικοινωνία

Νέο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών

6/3/2020

Οι νέοι κανόνες που τέθηκαν σε ισχύ για νέους και παλαιούς ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες διαμορφώνουν ένα διαφορετικό πλαίσιο στον χώρο της ασφάλισης.

Πλέον οι μη μισθωτοί καθορίζουν το μέλλον τους και μπορούν να προγραμματίσουν και να διαμορφώσουν τη σύνταξη που θα λάβουν.

Μέσω του νέου εισφοροδοτικού συστήματος:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) Κλάδος  Υγειονομικής Περίθαλψης (€) Συνολικό ποσό (€)
155 55 210
186 66 252
236 66 302
297 66 363
369 66 435
500 66 566

Στο νέο ασφαλιστικό σύστημα έχει προβλεφθεί ειδική κατηγορία με χαμηλότερες εισφορές για νέους ασφαλισμένους:

– Δυνατότητα ειδικής ασφαλιστικής κατηγορίας για νέους ασφαλισμένους και παραμονή σε αυτήν για τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισης ως ελεύθερος επαγγελματίας ήαυτοαπασχολούμενος.
– Αν δεν έχετε συμπληρώσει 5 έτη ασφάλισης μπορείτε να επιλέξετε την  ειδική κατηγορία η οποία θα ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση των πέντε ετών.
– Η ασφαλιστική οφειλή που δημιουργήθηκε σε αυτές τις περιπτώσεις κατά την περίοδο 1/1/2017-31/12/2019 δεν αναζητείται.
– Η καταβολή εισφορών στην Ειδική Κατηγορία μετά την 1/1/2020 δεν δημιουργεί ασφαλιστική οφειλή.

 

 

Πίνακας Ειδικής Κατηγορίας

  Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) Κλάδος  Υγειονομικής Περίθαλψης (€) Συνολικό ποσό (€)
Ειδική 93 33 126
  • Με το νέο σύστημα η επιλογή υψηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας οδηγεί σε υψηλότερη σύνταξη.

Ειδικά από την 3η ασφαλιστική κατηγορία η ανταποδοτικότητα αυξάνεται ακόμα περισσότερο καθώς η εισφορά του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης παραμένει σταθερή.

Στον πίνακα που ακολουθεί ενδεικτικά αποτυπώνεται το ποσό της σύνταξης ανάλογα με την κατηγορία που επιλέγεται και τα έτη ασφάλισης:

  Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 Κατηγορία 6
Εισφορά κλάδου κύριας σύνταξης 155 186 236 297 369 500
Συνολικό ποσό εισφοράς 210 252 302 363 465 566
ΕΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
30,01-31 603,71 647,66 718,53 805,00 907,06 1.092,75
31,01-32 619,06 666,07 741,89 834,40 943,59 1.142,25
32,01-33 634,40 684,48 765,26 863,80 980,12 1.191,75
33,01-34 653,78 707,73 794,76 900,93 1.026,24 1.254,25
34,01-35 673,15 730,98 824,26 938,05 1.072,37 1.316,75
35,01-36 692,53 754,23 853,76 975,18 1.118,49 1.379,25
36,01-37 712,29 777,95 883,85 1.013,05 1.165,54 1.443,00
37,01-38 732,05 801,66 913,94 1.050,91 1.212,59 1.506,75
38,01-39 751,82 825,38 944,03 1.088,78 1.259,64 1.570,50
39,01-40 771,58 849,09 974,12 1.126,65 1.306,68 1.634,25

Σημ.: Τα ποσά σύνταξης έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταβληθεί εισφορές για όλο το χρόνο ασφάλισης στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία.

  • Η κατάταξη σε μία από τις κατηγορίες αυτές γίνεται με ελεύθερη επιλογή μετά από υποβολή σχετικής αίτησης.
  • Προσφέρεται ευελιξία μέσω της δυνατότητας ετήσιας αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας.

Επισημάνσεις

  • Η κατάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική
  • Η επιλογή θα ισχύει δεσμευτικά για όλο το έτος 2020
  • Η προθεσμία για υποβολή της αίτησής σας είναι έως και την Παρασκευή 13/3/2020