Έρευνα & Άποψη
Επικοινωνία

ΤΕΠΙΧ ΙΙ- Υποδράση «Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου»

15/5/2020

Στο πλαίσιο στήριξης των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε αναστολή ή περιορισμό λειτουργίας λόγω της πανδημίας του COVID-19, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Ταμείο «Επιχειρηματικότητας II» (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) αναμένεται να ανακοινώσουν το άνοιγμα ενός νέου κύκλου υποβολών αιτημάτων συμμετοχών στην υποδράση «Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου» του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Το εν λόγω πρόγραμμα ανακοινώθηκε πρώτη φορά στις 28/04/2020 αλλά παραμένει κλειστό προσωρινά από τις 06/05/2020, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων που κατατέθηκαν στο ependyseis.gr τις πρώτες ημέρες ήταν πολύ μεγάλος. Από τις 07/05/2020 τα αιτήματα ελέγχονται ώστε να επαναπροσδιοριστεί το ύψος του διαθέσιμου προϋπολογισμού, κι αναμένεται ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής ξανά στις 20/05/2020

Το πρόγραμμα παρέχει δάνεια κεφαλαίου κίνησης, με 100% επιδοτούμενο επιτόκιο για δύο χρόνια, για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.

Tα δάνεια θα χορηγούνται άμεσα από συνεργαζόμενες τράπεζες κατόπιν αξιολόγησης. Ως αποτέλεσμα της πλήρους επιδότησης επιτοκίου για δύο χρόνια, η επιχείρηση καταβάλλει μόνο το κεφάλαιο για 2 χρόνια. ενώ για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου επιδοτείται το 40% του επιτοκίου. Με τη λήξη των δύο ετών, οι τόκοι καταβάλλονται από την επιχείρηση και το επιτόκιο καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους της Δράσης.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

  • Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ για να υποβάλλουν αίτηση.
  • Εξαιρούνται η πρωτογενής παραγωγή και ο τομέας της αλιείας.
  • Η επιχείρηση δεν θα πρέπει να είναι προβληματική.
  • Διατήρηση θέσεων εργασίας για 2 χρόνια – Ίδιος αριθμός εργαζομένων στις 19/3/2020 (ακόμα και 0) σε σχέση με 31/12/2021 και 31/12/2022.
  • Για να λάβει η επιχείρηση το ποσό των επιδοτούμενων τόκων θα πρέπει κατά τον χρόνο εκταμίευσης των επιδοτούμενων τόκων όπως αυτός ορίζεται στη δανειακή σύμβαση, να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.

Το ύψος του δανείου μπορεί να φτάσει έως τις 500.000€, ενώ το ποσό για κάθε δικαιούχο διαμορφώνεται ως εξής:

  • Έως το 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.
  • Για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.
  • Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Οι δαπάνες που δικαιολογούνται από το πρόγραμμα είναι τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό της κύκλωμα και το ΦΠΑ, ενώ δεν υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης της χρήσης του δανείου Κεφαλαίου Κίνησης με σχετικά παραστατικά δαπανών.

Μπορείτε να επικοινωνήστε με την KRS για περισσότερες πληροφορίες ή για την υποβολή της αίτησής σας.