Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο στην Αθήνα

210.93.41.211     krs@krs.gr

Ερωτήσεις για Λογιστικά - Φορολογικά Θέματα

O φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού κ.λπ., το ελάχιστο ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα (σε ευρώ)

Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή)

1-10.000

10%

10.000,01-30.000

15%

30.000,01 και άνω

20% και μέχρι 30.000 ευρώ

 Δεν προβλέπεται η φύλαξη των ανωτέρω συναλλαγών από τον φορολογούμενο, αφού το βάρος της ενημέρωσης θα το αναλάβουν οι πάροχοι αυτών των υπηρεσιών (τράπεζες κλπ).

H γνώμη μας ως προϊόν εμπειρίας, για φέτος, είναι ότι λόγω πρώτης εφαρμογής καλό είναι να κρατήσετε τα αντίγραφα αυτών των συναλλαγών.

 

O φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού κ.λπ., το ελάχιστο ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα (σε ευρώ)

Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή)

1-10.000

10%

10.000,01-30.000

15%

30.000,01 και άνω

20% και μέχρι 30.000 ευρώ

Συμφώνα λοιπόν με την νομοθεσία προβλέπεται η δυνατότητα εκτός των τραπεζών, οι δαπάνες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως  πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010 π.χ.  χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού κ.λπ.

Η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού πορτοφολιού που θα σας επιβεβαιώσουν ότι μέσω της χρήσεις του θα εξασφαλίσετε την υποχρέωση της εξόφλησης δαπανών με ηλεκτρονικό τρόπο για την εφορία, φαίνεται να είναι η μόνη λύση σε αυτό το πρόβλημα.

Η ασφάλιση στο ΙΚΑ των προσώπων που συνδέονται με Α’ και Β’ βαθμού συγγενική σχέση με τον εργοδότη αποτελεί βασικό ζήτημα που απασχολεί την πλειοψηφία των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα.


Θέμα υπαγωγής ή μη στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τίθενται μόνο για την παροχή εξαρτημένης εργασίας στις Ατομικές Επιχειρήσεις στις οποίες ο μισθωτός έχει συγγενική σχέση με τον εργοδότη.


Ο όρος Συγγένεια περιλαμβάνει:


α) Συγγενείς  Α' Βαθμού εξ αίματος θεωρούνται τα παιδιά προς τους γονείς και οι γονείς προς τα παιδιά.
β) Συγγενείς Β' Βαθμού εξ αίματος είναι:

  • Η κατ’ ευθείαν γραμμή, ο παππούς και η γιαγιά προς τα εγγόνια τους και
  • Εκ πλαγίου, τα αδέλφια μεταξύ τους.

γ) Οι σύζυγοι δεν συνδέονται με κανενός είδους συγγένεια μεταξύ τους, δηλαδή δεν είναι συγγενείς, όμως σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να συνεισφέρουν από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του για την αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειας.
δ) Η συγγένεια εξ αγχιστείας είναι η συγγένεια που δημιουργείται μετά από έναν γάμο. Στην προκειμένη περίπτωση, οι συγγενείς εξ αγχιστείας του εργοδότη υπάγονται στη γενική ρύθμιση, δηλαδή ασφαλίζονται όπως και οι λοιποί εργαζόμενοι που παρέχουν εξαρτημένη εργασία (σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Α.Ν. 1846/1951), καθόσον οι διατάξεις του Ν. 1759/1988 αναφέρονται μόνο στη συγγένεια εξ αίματος α’ και β’ βαθμού.


Όταν υπάρχει εξαρτημένη εργασία, δηλαδή, όταν ο εργοδότης προσλαμβάνει έναν εργαζόμενο και προσδιορίζει ο ίδιος, τον τρόπο, τον χρόνο, το είδος και τον τόπο παροχής της εργασίας, τότε ο εργαζόμενος θα πρέπει να ασφαλιστεί στο ΙΚΑ. Στο ΙΚΑ ασφαλίζονται υποχρεωτικά όλα τα πρόσωπα που παρέχουν:

α) Εξαρτημένη εργασία με αμοιβή μέσα στα όρια της χώρας ανεξάρτητα από την ιδιότητα του εργοδότη (ιδιωτικός ή δημόσιος τομέας, ΝΠΔΔ, Δημόσιο) και το είδος της σχέσης εργασίας (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) εφόσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης.
β) Εξαρτημένη εργασία στο εξωτερικό για λογαριασμό εργοδότη που εδρεύει στην Ελλάδα. Εάν όμως πρόκειται για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΟΚ) ή για χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει διμερή σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλισης, τότε η ασφάλιση καθορίζεται από τις ειδικές διατάξεις του Κανονισμού της ΕΟΚ και των διμερών συμβάσεων.
γ) Οι αλλοδαποί που απασχολούνται στην Ελλάδα σε οποιαδήποτε εργασία που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Εφ' όσον δεν προέρχονται από χώρες της ΕΟΚ ή από χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνδεθεί με διμερή σύμβαση που να ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα.

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Αναγκαστικού Νόμου 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων», (ΦΕΚ Α΄ 179/14-21.6.1951), ορίζονται τα υποχρεωτικώς ασφαλιζόμενα πρόσωπα, χωρίς να γίνεται ρητή αναφορά στα πρόσωπα που απασχολούνται σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού. Το ως άνω άρθρο, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, με το Άρθρο 1 παράγραφος 1 του Ν.1759/1988 «Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων, βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις»,(ΦΕΚ 50 /18.3.1988), ως εξής: «..Επίσης υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του νόμου αυτού (1846/1951) τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία εντός των ορίων της χώρας κατά κύριο επάγγελμα σε εργοδότες με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένειας, εφ’ όσον για την εργασία τους αυτή δεν υπάγονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης....».

Με την από 11/04/2012 δημοσίευση του Ν.4075/12, «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις», προβλέπεται ότι, τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία εντός των ορίων της χώρας κατά κύριο επάγγελμα σε εργοδότες που έχουν ατομική επιχείρηση και με τους οποίους είναι σύζυγοι, ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού συγγένειας, υπάγονται στην ασφάλιση όλων των κλάδων και λογαριασμών του ΟΑΕΔ, του ΟΕΚ και του ΟEE.

Ο εργαζόμενος (σύζυγος ή συγγενής α’ και β’ βαθμού) σε ατομική επιχείρηση ασφαλίζεται υποχρεωτικά με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και με 25 ημέρες ασφάλισης το μήνα (δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής ασφάλισης του συγγενικού προσώπου ως απασχολούμενου με μερική απασχόληση ή για λιγότερες ημέρες ασφάλισης) βάση του Άρθρου 4 (Κανονισμός Ασφάλισης στο ΙΚΑ των Προσώπων που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις Μελών της οικογένειας τους-ΑΥΥΠΚΑ Φ21/3288/88 ΦΕΚ 4/89τ. Β', που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1759/88). Αναφορικά με τα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών με το Ν. 4075/2012 αυτά είναι ίδια με όλους του λοιπούς εργαζόμενους που απασχολούνται σε ομοειδείς ειδικότητες. Τέλος σε καμία περίπτωση, οι ασφαλιστικές εισφορές δεν μπορεί να υπολογίζονται σε ασφαλιστική κλάση κατώτερη απ’ αυτή που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά.

Βάσει των ανωτέρω, συμπεραίνουμε ότι, η ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού είναι μεν υποχρεωτική δεν επιβάλλεται όμως αυτοδίκαια. Στην πράξη έχει παρατηρηθεί ότι δεν επιβάλλεται πρόστιμο για ανασφάλιστη εργασία στα πρόσωπα αυτά.

Την εξαίρεση ασφάλισης από τον ΟΑΕΕ μπορούν να επιλέξουν :

Οι νέοι ασφαλισμένοι ( μετά 1/1/1993 )μέσα σε προθεσμία 6 μηνών από την έναρξη της δεύτερης απασχόλησης . Βασική προυπόθεση είναι η πλήρης ασφάλιση στην παράλληλη απασχόληση ( π.χ. στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ απαιτούνται 25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα ) . Η διάρκεια της εξαίρεσης είναι εξάμηνη και για όσο διάστημα πληρούνται οι προϋποθέσεις δύναται η συνέχιση της .

ΟΙ παλαιοί ασφαλισμένοι ( πριν 1/1/1993 ) δικαιούνται απαλλαγή μόνο από τον κλάδο υγείας της ασφάλισής του ΟΑΕΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν 4172/2013, μείωση φόρου προκύπτει μόνο για τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή εργασία ή συντάξεις.

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν 4172/2013, η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος φορολογείται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 (Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις), εφόσον ο φορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 16 του N. 4172/2013 , ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες, οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα (σε ευρώ)

Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή)

1-10.000

10%

10.000,01-30.000

15%

30.000,01 και άνω

20% και μέχρι 30.000 ευρώ


Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που δόθηκαν με την ΠΟΛ 1005/2017 εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος τους. Υποχρεούνται όμως να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας και να φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο.

Σε απάντηση του ερωτήματός σας και βάσει των ανωτέρω, πρέπει να συγκεντρώσετε αποδείξεις για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός σας (11.000,00 – 3.240,00) = 7.760,00€ ποσού (7.760,00*10%) = 776,00€ χωρίς να υπάρχει υποχρέωση πραγματοποίησης των συγκεκριμένων συναλλαγών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Για υπάλληλο ηλικίας κάτω των 25 ετών το πρόστιμο αδήλωτης εργασίας είναι ανέρχεται στο ποσό των 9.197,10 ευρώ ενώ για ηλικίας άνω των 25 ετών ανέρχεται σε 10.549,44 ευρώ .

Για Εργατοτεχνίτη ηλικίας κάτω των 25 ετών το πρόστιμο αδήλωτης εργασίας είναι ανέρχεται στο ποσό των 9.200,49 ευρώ ενώ για ηλικίας άνω των 25 ετών ανέρχεται σε 10.550,54 ευρώ .

Σε περίπτωση υποτροπής της επιχείρησης / εργοδότη επιβάλλεται και προσωρινή ή οριστική διακοπή της επιχείρησης .

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν στο χώρο εργασίας και να επιδεικνύουν ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας τα έντυπα ατομικών όρων εργασίας του προσωπικού (άρθρα 2, 3, 4 του π.δ. 156/1994, Α΄ 102), το βιβλίο αδειών (άρθρο 4 παρ. 3 του α.ν. 539/1945, Α΄ 229), το ειδικό βιβλίο υπερωριών (άρθρο 9 του π.δ. 27.6−4.7.1932, Α΄ 212 και άρθρο 13 του ν. 3846/ 2010, Α΄ 66) και τα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών του προσωπικού (άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 1082/1980, Α΄ 250 και 5 του ν. 3227/2004, Α΄ 31) για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο.

Επιβολή Κυρώσεων, κατά Δέσμια Αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση παραβάσεων του εδάφ. β΄ της παρ. 4 και της παρ.7, του άρθρου 24 Ν. 3996/2011, όπως ισχύει.
Μη επίδειξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο, όπου αυτά τηρούνται (έδρα ή υποκατάστημα ή παράρτημα ή χωριστές εγκαταστάσεις ή κεντρικό σύστημα διοίκησης ή διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή οικονομικές υπηρεσίες κλπ).
Επιβαλλόμενο πρόστιμο για κάθε επιμέρους παράβαση :
α) Για επιχείρηση /εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 1 έως 10 πρόστιμο: Τριακόσια ευρώ (300,00 €).
β) Για επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 11 έως 50 πρόστιμο : Χίλια ευρώ (1.000,00 €).
γ) Για επιχείρηση/ εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 51 έως 150 πρόστιμο: Δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €).
δ) Για επιχείρηση/ εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 151 έως 250 πρόστιμο: Τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €).
ε) Για επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 251 και άνω πρόστιμο: Πέντε χιλιάδες (5.000,00 €).

Κατά το άρθρο 655 του ΑΚ, επί συμβάσεως εργασίας, αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία ή συνήθεια, ο μισθός καταβάλλεται μετά την παροχή της εργασίας και, αν υπολογίζεται κατά ορισμένα διαστήματα κατά τη διάρκεια της συμβάσεως, καταβάλλεται στο τέλος καθενός από αυτά. Σε κάθε περίπτωση μόλις λήξει η σύμβαση γίνεται απαιτητός ο μισθός, που αντιστοιχεί στο χρόνο έως τη λήξη. Μισθός, κατά την έννοια της ως άνω διατάξεως, σε συνδυασμό προς τα άρθρα 648 και 649 του ΑΚ και 1 της 95 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας, που κυρώθηκε με το Ν. 3248/1955, είναι κάθε παροχή, την οποία οφείλει ο εργοδότης κατά το νόμο ή τη σύμβαση στο μισθωτό ως αντάλλαγμα για την παρεχόμενη εργασία του. Άρα, μισθό αποτελούν και οι αμοιβές, που οφείλονται κατά νόμο στο μισθωτό ως αντάλλαγμα υπερεργασίας του, νόμιμης υπερωριακής εργασίας του και επιτρεπόμενης απασχολήσεώς του σε ημέρα αργίας, αφού συνιστούν νόμιμα ανταλλάγματα εγκύρως παρεχομένης εργασίας του μισθωτού. Για τις αμοιβές αυτές τάσσεται από το άρθρο 655 του ΑΚ δήλη ημέρα καταβολής, ώστε με μόνη την πάροδο αυτής να καθίσταται ο εργοδότης υπερήμερος κατά το άρθρο 341 παρ. 1 του ΑΚ και να οφείλει έκτοτε επί χρηματικού χρέους τόκους υπερημερίας κατά το άρθρο 345 εδάφ. α' του ΑΚ. Εξάλλου, ασχέτως του άρθρου 655 του ΑΚ, για τα επιδόματα δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και τις αποδοχές και τα επιδόματα αδείας τάσσεται από το νόμο (άρθρο 10 της ΥΑ 19040/1981, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 1082/ 1980, 4 παρ. 1 του ΑΝ 539/1945, του Ν. 4504/1961 και 1 παρ. 3 του ΝΔ 4547/1966) επακριβώς καθορισμένη ημέρα καταβολής (η 31η Δεκεμβρίου, η 30η Απριλίου και η τελευταία το αργότερο του οικείου έτους αντιστοίχως), ώστε με μόνη την πάροδο της δήλης αυτής ημέρας να επέρχονται οι ανωτέρω συνέπειες. Ειδικότερα, ο νόμος δεν διακρίνει μεταξύ μισθού υπό στενή και υπό ευρεία έννοια, με περιορισμό της εφαρμογής των ως άνω διατάξεων σε περιπτώσεις που δεν ανάγονται στον καθορισμό της ημέρας καταβολής του, που είναι επακριβώς βάσει των ορισμών του νόμου καθορισμένη, αλλά στη γένεση και το ύψος των αξιώσεων αυτών, ήτοι σε περιστατικά πάντοτε ερευνητέα και μη αποκλείοντα την έννοια της δήλης ημέρας. Το δε εκκαθαρισμένο της απαιτήσεως δεν αποτελεί προϋπόθεση της υπερημερίας του οφειλέτη. Απλώς το ανεκκαθάριστο της απαιτήσεως θα μπορούσε κατά περίπτωση να στηρίξει ένσταση καταλυτική κατά το άρθρο 342 του ΑΚ της υπερημερίας του οφειλέτη για έλλειψη υπαιτιότητάς του, λόγω εύλογων αμφιβολιών του περί την ύπαρξη ή την έκταση του χρέους (Ολ ΑΠ 39-40/2002).Αριθμός 854/2005
Κάθε σύμβαση αναγράφει (ή πρέπει να αναγράφει) την ημερομηνία ή το διάστημα των ημερών στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή του μισθώματος. Ο εργαζόμενος από την στιγμή που δεν καταβληθεί ο μισθός έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει τα δεδουλευμένα από του από την επομένη της ημερομηνίας (ή του διαστήματος των ημερών) που έχει συμφωνηθεί.

Αν δεν έχει γίνει η πληρωμή του μισθού, οι αποδείξεις δεν πρέπει να είναι υπογεγραμμένες. Οι αποδείξεις βέβαια ακόμα και αν είναι υπογεγραμμένες δεν κατοχυρώνουν ουσιαστικά τον εργοδότη. Η ύπαρξη υποσημείωσης ενδείκνυται ως επιπλέον κατοχύρωση σε περίπτωση ελέγχου από τους αρμόδιους ελεγκτές.
Ενδεικτικά ως υποσημείωση αναφέρουμε:
Με την παρούσα απόδειξη εξοφλούνται οριστικώς οι αποδοχές μου γι’ αυτό το μήνα και ουδεμία άλλη απαίτηση έχω εκ του λόγου αυτού από τον εργοδότη μου.

Σε περίπτωση μη συνδρομής αντικειμενικού λόγου, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του ΠΔ 81/2003 και εφόσον η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη, τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή αυτών σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Αν στο χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών ο αριθμός των ανανεώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ΠΔ 81/2003, διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας υπερβαίνει τις τρεις (3), τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου.
Το βάρος της ανταπόδειξης σε κάθε περίπτωση φέρει ο εργοδότης.
Διαδοχικές» θεωρούνται οι συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που καταρτίζονται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου, με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας και δεν μεσολαβεί μεταξύ τους χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) ημερών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Προκειμένου περί ομίλου επιχειρήσεων για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου στην έννοια του όρου «ίδιου εργοδότη» περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις του ομίλου..

Το ελάχιστο διάστημα ανάρρωσης που απαιτείται είναι οι 11 ώρες, ακόμα και αν οι 11 αυτές ώρες εντάσσονται στην ίδια μέρα. Η αρίθμηση ξεκινά όχι με βάση το ωράριο που έχει δηλωθεί στον πίνακα αλλά λογιζόμενο μετά την υπερεργασία/υπερωρία-ες, αν αυτή/αυτές υπάρχουν.

Το Πόθεν Έσχες να είναι ίσο με το ποσό της αγοράς όπως προκύπτει από τα οικεία συμβόλαια, εκτός αν από έλεγχο της φορολογικής αρχής προκύψει μεγαλύτερο ποσό . Για την αγορά ακινήτου πριν την 31/10/2014 το πόθεν έσχες ήταν η μεγαλύτερη αξία ανάμεσα στην αντικειμενική αξία και  την εμπορική αξία του ακινήτου .


Διατηρείται η έκπτωση 10% από το φόρο των ιατρικών και νοσοκομειακών δαπανών καθώς και οι δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης εφόσον τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν το 5 % του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών και μέχρι του ύψους των 3.000 ευρώ ανώτερο ποσό μείωσης φόρου.

AΤο εισόδημα των « ελεύθερων επαγγελματιών» θα φορολογηθεί με την κλίμακα των εισοδημάτων που προέρχονται από μισθωτή εργασία ( με φορολογικό συντελεστή 22% για εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ ) και όχι ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις :

α) να υπάρχουν έγγραφες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεις έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα τρία,
β) σε περίπτωση που υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες,
γ) να μην έχουν την εμπορική ιδιότητα
δ) να διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση (έδρα) στην κατοικία τους και
ε) να μην αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' έως ε΄του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. ( Ν.4172/2013 )


Δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των €500, από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

Διευκρινίζεται ότι η προϋπόθεση της περίπτωσης αυτής (εξόφληση με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής) δεν απαιτείται για τις παρακάτω κατηγορίες δαπανών :

α. Mισθούς, ημερομίσθια προσωπικού, απολαβές διευθυντών ή μελών του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, έκτακτες αμοιβές προσωπικού, αμοιβές καταβαλλόμενες σε υπαλλήλους πέραν των συμβατικών ή νομίμων, πάγια μηνιαία αποζημίωση η οποία συνιστά συγκεκαλλυμένη επαύξηση μισθού, που χορηγούνται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, καθόσον οι ανωτέρω δαπάνες δεν αφορούν στη λήψη υπηρεσιών αλλά στην παροχή μισθωτής εργασίας.

β. Μισθώματα ακινήτων, καθότι δεν πρόκειται για λήψη υπηρεσιών αλλά για χρήση μισθίου (εισόδημα από κεφάλαιο για τον εκμισθωτή, σχετ. άρθρο 39 ν.4172/2013).

γ. Τόκους και συναφή έξοδα, καθόσον δεν εμπεριέχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της παροχής υπηρεσίας.

Ως αξία συναλλαγής λαμβάνεται υπόψη το καθαρό ποσό της αξίας της συναλλαγής, προ ΦΠΑ.


Σύμφωνα με την απόφαση Γ.Δ. Φ.Δ. 1009005 ΕΞ 2015/23/01/2015 η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών επιχειρήσεων , πέραν του έτους και βάση του πραγματικού χρόνου διακοπής , παρατείνεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2015 .

Είναι ο φόρος που επιβάλλεται στα ακίνητα και ονομάζεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων ή συνοπτικά ΕΝΦΙΑ . Επιβλήθηκε με το νόμο 4223/2013 .

Η επιβολή του φόρου θα γίνει σε όλα τα ακίνητα που έχουμε στην κατοχή μας ανεξάρτητα αν πρόκειται για κτίσματα ή για εδαφικές επιφάνειες εντός ή εκτος σχεδίου .

Για τα ακίνητα υπολογίζονται δύο φόροι , ένα κύριος και ένας συμπληρωματικός . Ο κύριος φόρος υπολογίζεται για όλα τα δικαιώματα στα ακίνητα . Ο Συμπληρωματικός φόρος θα υπολογίζεται μόνο για μερικά δικαιώματα σε ακίνητα .
Ο ΕΝΦΙΑ θα ισούται με το άθροισμα του κύριου και του συμπληρωματικού φόρου .


Σύμφωνα με το Ν.4321/2015 ( Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας ) στο άρθρο 4 παρ. 2 αναφέρει :

Στη ρύθμιση του άρθρου 1 δύνανται, επίσης, να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και θα αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών, περιόδων και υποθέσεων μέχρι και 31.12.2014.?

Όπως γίνεται αντιληπτό, θα πρέπει να υποβληθουν οι δηλώσεις πριν την υπαγωγή σας στη ρύθμιση έτσι ώστε να προστεθεί στο οφειλόμενο ποσό σας και να υπαχθείτε στην ρύθμιση για το σύνολο των οφειλών σας.

Τελος, μπορούν να ρυθμιστούν οι εξής κατηγορίες οφειλών προς το Δημόσιο:

Όλα τα χρέη από φόρους εισοδήματος, Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ), Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ), φόρους ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ), ΦΠΑ, λοιπούς παρακρατούμενους φόρους, ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τέλη κυκλοφορίας, λοιπούς φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, δάνεια εγγυημένα από το Δημόσιο, πρόστιμα για παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς επίσης και όλα τα χρέη προς δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, εφόσον έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία της χώρας έως και την 1η-3-2015 και έχουν γίνει ληξιπρόθεσμα μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν 4172/2013, μείωση φόρου προκύπτει μόνο για τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή εργασία ή συντάξεις.

Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 16 του N 4172/2013 , ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες, οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα (σε ευρώ)

Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή)

1-10.000

10%

10.000,01-30.000

15%

30.000,01 και άνω

20% και μέχρι 30.000 ευρώ

Επίσης, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν 4172/2013, η διαφορά που  προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος, η οποία προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα φορολογείται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 Ν 4172/13 (Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις) εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από ενοίκια και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 €. Για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος, προκύπτει υποχρέωση προσκόμισης αποδείξεων ίσης αξίας.

Απαντώντας στο 1ο ερώτημά σας και δεδομένου ότι δεν μας ξεκαθαρίζετε σε ποια χώρα είστε Φορολογικός Κάτοικος, παραθέτουμε τις εξής περιπτώσεις:

1.Φορολογικός Κάτοικος Βουλγαρίας

Αν είστε Φορολογικός Κάτοικος Βουλγαρίας (ανήκετε στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού) δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση υποχρέωση προσκόμισης αποδείξεων.

2.Φορολογικός Κάτοικος Ελλάδας

Αν είστε Φορολογικός Κάτοικος Ελλάδας και η μόνη πηγή εισοδήματός σας προέρχεται από ενοίκια, προκύπτει υποχρέωση προσκόμισης αποδείξεων μόνο στην περίπτωση που το τεκμαρτό σας εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 9.500 € και συγκεκριμένα ίσης αξίας για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός σας.

Απαντώντας στο 2ο ερώτημά σας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν 4172/2013 το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται αυτοτελώς, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ)

Συντελεστής %

0-12.000

15%

12.001 – 35.000

35%

35.001-

45%

Επίσης, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παρ. 3 του άρθρου 39 του Ν 4172/2013 αν ο εκμισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο εκπίπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου.

Επομένως, για Εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτου ποσού 1.200 € θα φορολογηθείτε με συντελεστή 15%, αφού αφαιρεθούν οι αποσβέσεις 5% από το εν λόγω εισόδημα, ως εξής:

Φόρος = (Εισόδημα –Αποσβέσεις)*15% = (1.200 – 60) *15% = 171 €

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν 4172/2013, μείωση φόρου προκύπτει μόνο για τα εισοδήματα που προέρχονται από μισθωτή εργασία ή συντάξεις.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν 4172/2013, η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος φορολογείται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 (Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις), εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (πχ τόκοι καταθέσεων) και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ ή ο φορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 16 του N 4172/2013, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες, οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα (σε ευρώ)

Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή)

1-10.000

10%

10.000,01-30.000

15%

30.000,01 και άνω

20% και μέχρι 30.000 ευρώ

Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που δόθηκαν με την ΠΟΛ 1005/2017, εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής οι φορολογούμενοι που έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, καθώς και οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με την περ. α' και την περ. δ' αντίστοιχα της παρ. 1 του άρθρου 34 του N 4172/2013. Υποχρεούνται όμως να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας και να φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο.

Bάσει των ανωτέρω, πρέπει να συγκεντρώσετε αποδείξεις για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός σας (εν προκειμένω από τόκους), χωρίς να είναι αναγκαία η πραγματοποίηση των συγκεκριμένων συναλλαγών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και εφόσον :
Το τεκμαρτό σας εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 9.500 ευρώ ή Είστε εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

στις περιπτώσεις που απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, οι σχετικές με τη διενέργεια των συναλλαγών πληροφορίες διαβιβάζονται στη Φορολογική Αρχή από τους αρμόδιους φορείς (πχ Πιστωτικά Ιδρύματα) και όχι από τον φορολογούμενο.

Πρώτον  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4387/16 περί απασχόλησης  συνταξιούχων , οι συνταξιούχοι του δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων , ταμείων ,κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ , οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, οι ακαθάριστες συντάξεις,  κύριες και επικουρικές ,  καταβάλλονται μειωμένες κατά 60%,  για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

Οι ανωτέρω διατάξεις, έχουν εφαρμογή για όσους θα αναλάβουν εργασία ή θα αυτο-απασχοληθούν , γενικά, από την έναρξη ισχύος του νόμου και εντεύθεν (έναρξης ισχύος 12/05/2016).

Δεύτερον, όσο αναφορά το status του συνταξιούχου δεν επηρεάζεται πέραν της μειώσεως της σύνταξης αλλά χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση για κάθε περίπτωση με το λογιστή σας.

Από την νομοθεσία δεν προκύπτει υποχρέωση κατάρτισης ιδιωτικού συμφωνητικού για την παροχή υπηρεσιών μεταξύ δύο προσώπων (ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά), εναπόκειται δηλ. στην διακριτική ευχέρεια των συμβαλλομένων να αποτυπώσουν εγγράφως την συμφωνία τους.

Εφόσον και μόνο οι Συμβαλλόμενοι επιλέξουν να καταρτίσουν έγγραφο και είναι  αμφότεροι επιτηδευματίες ή νομικά πρόσωπα (δηλ. δεν συμβάλλεται ιδιώτης (μισθωτός, συνταξιούχος κλπ), τότε υπάρχει υποχρέωση κοινοποίησης του συμφωνητικού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (παρ. 16, άρθρου 8 του Ν. 1882/1990), η οποία γίνεται μέσω υποβολής «κατάστασης συμφωνητικών». Στην περίπτωση αυτή, υπόχρεοι υποβολής  είναι αμφότεροι οι Συμβαλλόμενοι στο συμφωνητικό εφόσον έχουν ελληνικό ΑΦΜ. Αν ένας εκ των δυο δεν έχει ελληνικό ΑΦΜ, θα υποβάλει το συμφωνητικό μόνο αυτός που έχει.  

Οι καταστάσεις συμφωνητικών υποβάλλονται μέσω taxisnet μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους και συμπεριλαμβάνουν τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.

Σε περίπτωση κατάρτισης συμφωνητικού και μη κοινοποίησης του στην αρμόδια ΔΟΥ,  προβλέπεται διοικητική κύρωση (πρόστιμο), η οποία ανέρχεται σε 100 ευρώ (άρθρο 54 παρ. 2α Ν.4174/2013) και επιβάλλεται σε κάθε παραβάτη. Το ανωτέρω φυσικά τελεί υπό την προϋπόθεση ότι η ύπαρξη του συμφωνητικού θα περιέλθει σε γνώση της φορολογικής αρχής. 

Από το φορολογικό έτος 2017 οι μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες που δικαιούνται το αφορολόγητο (από 8.636 έως και 9.100 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών) θα πρέπει για να το κατοχυρώσουν να έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες με πλαστικό χρήμα ύψους:

10% του εισοδήματός τους εφόσον αυτό ανέρχεται έως 10.000 ευρώ,

15% για το κλιμάκιο εισοδήματος από 10.001 έως και 30.000 ευρώ

20% για το υπερβάλλον των 30.000 ευρώ εισόδημα.

Το εισόδημα από ενοίκια δεν έχουν μείωση φόρου από αποδείξεις και δεν δημιουργείται η υποχρέωση αποδείξεων.

Όμως μπορεί να δημιουργείτε υποχρέωση αποδείξεων από τα τεκμήρια της δήλωσης σας αν το τεκμαρτό εισόδημά είναι υψηλότερο από το πραγματικό εισόδημά και δεν μπορούν να καλυφτούν τα τεκμήρια.

Σε αυτή την περίπτωση στο φορολογητέο εισόδημα προστίθεται η διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος και αυτή φορολογείται:

α) σύμφωνα με την (παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν.4172/15)  κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή δεν υπάρχει εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (ενοίκια) ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννιά χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ.

Αν εμπίπτετε σε αυτή την διάταξη και δεν καλύψετε την διάφορα τεκμηρίων τότε θα χρειαστούν η αποδείξεις για να μην επιβαρυνθείτε με επιπλέον φόρο πέρα από τον φόρο των ενοικίων και σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται οι δαπάνες να εξοφληθούν υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Η συμβουλή μας είναι να πραγματοποιήσετε συναλλαγές με βάσει την ανωτέρω κλίμακα γιατί μπορεί να χρεωθείτε κατά την εκκαθάριση της δήλωσης σας με επιπλέον φόρο που μπορείτε να γλιτώσετε.

Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να έχετε τον δικό σας φοροτεχνικό σύμβουλο που θα συντάσσει και θα εξετάζει τις φορολογικές σας δηλώσεις.

Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4172/2013, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές), και διενεργούνται μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) κ.λπ., το ελάχιστο ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα (σε ευρώ)        Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή

1-10.000                                                                    10%

10.000,01-30.000                                                       15%

30.000,01 και άνω                                  20% και μέχρι 30.000 ευρώ

Οπότε πληρωμές μέσω e-banking υπολογίζονται.

με την ΠΟΛ 1005/2017 : "Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017"

Oι λογαριασμοί ΔΕΚΟ δεν εξαιρούνται όποτε θα υπολογίζονται και δεν θα εξετάζεται αν οι λογαριασμοί είναι στο όνομα σας με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος,

Ως «εξαρτώμενα μέλη» του φορολογούμενου έκτος των άλλων περιπτώσεων, θεωρούνται και τα φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία:
- τέκνα του φορολογούμενου,
- αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων

Ανεξαρτήτως ηλικίας χωρίς περιουσιακά στοιχεία και εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

Οπότε όταν μεταβληθεί κάποια από τα ανωτέρω κριτήρια αυτομάτως θα δημιουργηθεί η υποχρέωση φορολογικής δήλωσης και δεν θα θεωρείτε προστατευόμενο μέλος.

Γενικά υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και αποκτούν εισοδήματα φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα της φορολογίας, πραγματικά ή τεκμαρτά.  

Η Υποβολή φορολογικών δηλώσεων που αφορούν σε χρήσεις έως 31.12.2013: Εφόσον προκύπτει φόρος για καταβολή, μετά την υποβολή της δήλωσης, (υπολογίζεται με τους εκάστοτε συντελεστές που ίσχυαν το έτος της δήλωσης),  στη συνέχεια υπολογίζεται πρόσθετος φόρος επί του οφειλόμενου κύριου φόρου με 8% αν υποβληθεί μέχρι 31/03/2017 ή 10% αν υποβληθεί μέχρι 31/05/2017 αντίστοιχα, ανάλογα με την περίοδο υπαγωγής στην ρύθμιση.

Για περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων που αφορούν σε χρήσεις από 2014 και μετά  με την υποβολή της δήλωσης διενεργείται, κατά περίπτωση, άμεσος, διοικητικός  προσδιορισμός του οφειλόμενου κύριου φόρου, καθώς και του προστίμου εκπρόθεσμης υποβολής του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 των 100 εύρω ανά δήλωση, και υπολογισμός του τόκου του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (προσαύξηση 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης).

Η καταβολή της οφειλής γίνεται εφάπαξ, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της δήλωσης, ενώ ο οφειλέτης μπορεί να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών 24 δόσεων.

Σε περίπτωση μη καταβολής του φόρου κατά τα ανωτέρω ή απώλειας της ρύθμισης, ο φορολογούμενος χάνει τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, οπότε θα του επιβληθούν μεγαλύτερες προσαυξήσεις και περισσότερα πρόστιμα.

Επικοινωνια

Λ.Συγγρου 72, Αθήνα

(210)93.41.211

Τελευταια αρθρα

Κρυμμένοι... στη Μετάφραση :...

Ο Ειδικός Φόρος Ακινήτων μπήκε στη ζωή μας με την ψήφιση του νόμου 309...

Εισόδημα από συγγραφικά δικαιώματα...

Το εισόδημα από συγγραφικά δικαιώματα αντιμετωπίζεται διαχρονικά κατ’ ...

Φορολογική Δήλωση 2017 -...

Σημαντικές οι αλλαγές που θα ισχύσουν για τη Φορολογική δήλωση του 201...

Πόσες αποδείξεις χρειάζονται για...

Με τα έως τώρα δεδομένα και με βάση την απόφαση, μισθωτοί, συνταξιούχο...

Απαλλαγή από το ΦΠΑ...

  Δικαίωμα απαλλαγής των ευκαιριακών εκδηλώσεων από το Φ.Π.Α. για τα ...

Ασφαλιση Συγγενικών Προσώπων Α΄...

Ασφαλιση Συγγενικών Προσώπων Α΄ και Β΄ Βαθμού Συγγένειας σε Ατομικές Ε...

Τελευταία Νέα

Συνέντευξη στο Epidotisimag.gr...

Ο ιδρυτής της KRS παρουσιάζει την επιχειρηματική ...

Ο Κωνσταντίνος Ράικος στο SBC...

Δείτε στο νέο επεισόδιο της εκπομπής ‪#‎Marketing...

Το τμήμα του Ποινικού Μητρώου της Ε...

Αληθινή Ιστορία : ¨Το τμήμα του Ποινικού Μητρώου ...

Συμβουλές για προγράμματα ΕΣΠΑ...

Στην εκπομπή αυτή παρουσιάζουμε συμβουλές σχετικά...

Συμβουλές για Αστική Μη Κερδοσκοπικ...

Συμβουλές για Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, απά...

Παρουσίαση ΙΚΕ - Ιδιωτική Κεφαλαιου...

Παρουσίαση της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας ...

Πιστοποίηση ISO

iso

Πιστοποίηση ποιότητας
EN ISO 9001:2008