Έρευνα & Άποψη
Επικοινωνία

Πολιτική Ποιότητας

 

 

Η KRS δεσμεύεται για την αξιόπιστη λειτουργία των εφαρμογών της, την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων και την απόλυτη ικανοποίηση των συμβατικών απαιτήσεων των πελατών της, μέσα από ένα οργανωτικό περιβάλλον, που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Η εταιρεία αντιμετωπίζει όλους τους πελάτες της με την ίδια λογική, θεωρώντας ότι όλοι έχουν υψηλές απαιτήσεις ποιότητας, που πρέπει να ικανοποιούνται.

Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας η Διοίκηση καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους ποιότητας, που ανασκοπούνται κατά τακτά διαστήματα και που αποβλέπουν στη:

• Ικανοποίηση των εφαρμοστέων νομοθεσιών και απαιτήσεων
• Βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προς τους πελάτες υπηρεσιών
• Βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των πελατών
• Μείωση των προβλημάτων
• Μείωση των παραπόνων πελατών και βελτίωση της ικανοποίησής τους
• Επιβεβαίωση ότι οι διεργασίες της εταιρείας λειτουργούν αποτελεσματικάΓια την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η Εταιρεία λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές:

• Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της εργασίας του.

• Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας και φροντίζουν για την εφαρμογή του, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή και του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας.

• Η Εταιρεία παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (εξοπλισμό, υλικά, εκπαίδευση) για την επίτευξη των στόχων ποιότητας.

• Όλες οι ενέργειες, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα, προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες, που έχουν αναπτυχθεί με βάση την κατά διεργασία προσέγγιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

• Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

• Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας ο οποίος αναφέρεται στη Γενική Διεύθυνση και έχει τη δικαιοδοσία και την οργανωτική ανεξαρτησία να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.


Για την Εταιρεία KRS
Κωνσταντίνος Ράικος
Διοίκηση